OGŁOSZENIE

 

 

z dnia 2 listopada 2020 roku

 

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO
W BUDYNKU MIESZCZĄCYM SIĘ PRZY BOISKU DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
W CHODZIEŻY.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, ogłasza konkurs ofert na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się przy boisku do gry w piłkę nożną,   przy  ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży i będącej w trwałym zarządzie MOSiR w Chodzieży

 

 • przedmiotem konkursu jest  najem lokalu o powierzchni użytkowej 132,80 m2 oraz tarasu położonego przy przedmiotowych pomieszczeniach o powierzchni 121,55 m2
 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW PO1H/00027552/5
 • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 2611/3,
 • lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,
 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodę i kanalizację
 • lokal wydzierżawia się na cele gastronomiczne, usługowe lub inne
 • umowa najmu zostanie zawarta okres 3 lat
 • Czynsz płatny jest z góry za dany miesiąc kalendarzowy, w ciągu 14 dni od daty wystawionej faktury VAT, na konto Santander Bank   60 1090 1317 0000 0000 3100 0182
 • Podczas rozpatrywania ofert będzie brana pod uwagę proponowana wysokość czynszu najmu za 1 m2 oraz proponowany termin wynajmu nieruchomości oraz planowany sposób zagospodarowania nieruchomości.

 

 

1 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

a)  złożenie oferty  w zamkniętej kopercie
b)  Oferta powinna zawierać:

 • dane podmiotu składającego ofertę,
 • proponowaną wysokość czynszu
 • planowany sposób zagospodarowania

c)

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 • uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

2. Oferty na oddanie w najem lokalu użytkowego administrowanego przez MOSiR w Chodzieży należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, 64 – 800  Chodzież.

3.  W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń należy zgłaszać się do MOSiR w Chodzieży ul. Staszica 12 tel. 67 282-02-49

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Paweł Sudoł.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada  2020 roku.

4. Oferty złożone  po terminie nie będą  rozpatrywane.

5. Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży, tablicy ogłoszeń w holu pływalni „Delfin” i na stronie internetowej MOSiR w Chodzieży  www.mosir-chodziez.pl

6. Dyrektor MOSiR w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 13:56 Robert Mądrowski